WULPOL Tomasz Kowalczyk

Adres:ul. Leczkowa 31A
.80-432 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel:58 344-53-05
E-mail:wulpol@wp.pl

Warsztat Samochodowy
warsztat samochodowy, mechanika pojazdowa, mechanik, klimatyzacja, ubezpieczenia, opony, wulkanizacja, serwis opon, przechowalnia opon -> Udzielamy gwarancji na wykonane usługi oraz na zakupione i zamontowane przez nas czę¶ci! Wystawiamy Faktury VAT!

Nota Prawna WULPOL

ZASADY OGÓLNE

Materiały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych wulpol.pl stanowi± własno¶ć firmy WULPOL Tomasz Kowalczyk, adres: Leczkowa 31A, 80-432 Gdańsk-Wrzeszcz, adres elektroniczny: wulpol@wp.pl . W/w witryna internetowa oraz powi±zane strony internetowe podlegaj± ochronie prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa polskiego. W szczególno¶ci dotyczy to ochrony przyznanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własno¶ci przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie wynikłe z funkcjonowania w/w stron spory podlegać będ± jurysdykcji s±dów polskich.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały udostępniane na wszystkich stronach pod domenami będ±cycmi własno¶ci± firmy WULPOL, a w szczególno¶ci: tekst, grafika, pliki PDF, video, mp3 i inne, znaki towarowe i handlowe, dane oraz specyfikacje techniczne, dane rynkowe, tłumaczenia tre¶ci, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione s± prawem autorskim firmy WULPOL, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Poprzez czynno¶ć zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa żadnych uprawnień do jakichkolwiek tre¶ci/materiałów, a w szczególno¶ci prawa do kopiowania i rozpowszechniana lub jakiegokolwiek wykorzystywania tre¶ci i elementów zawartych na stronie internetowej.

2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należ±ce do podmiotów trzecich s± używane przez firmę WULPOL wył±cznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

3. Wszelkie tre¶ci i materiały prezentowane na stronach firmy WULPOL, udostępniane s± wył±cznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek tre¶ci, w tym tekstów, grafik, wszelkich plików i oprogramowania, uzyskanych ze stron firmy WULPOL.

4. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek tre¶ci udostępniane na stronach firmy WULPOL, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego. W tym celu prosimy o kontakt pod adres: wulpol@wp.pl

CHARAKTER PRAWNY ZAMIESZCZANYCH INFORMACJI

1. Firma WULPOL bezwzględnie i jednoznacznie zastrzega, że żadna informacja zawarta na stronach firmy WULPOL nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Informacje zawarte na stronach internetowych oraz w zamieszczonych plikach na stronach firmy WULPOL nie stanowi± w szczególno¶ci oferty sprzedaży towarów lub usług.

2. Bez względu na tre¶ć informacji zawartych na stronach internetowych firmy WULPOL, każd± informacje zawart± na stronie należy traktować wył±cznie jako informację reklamow± maj±c± na celu co najwyżej zaproszenie do rokowań.

3. Firma WULPOL nie ponosi żadnej odpowiedzialno¶ci za następstwa, w tym za¶ w szczególno¶ci za szkody, powstałe na skutek odmiennego potraktowania charakteru tre¶ci zawartych na stronach internetowych przez użytkownika strony lub osoby trzecie.

4. Pomimo podejmowania przez WULPOL wszelkich działań, maj±cych na celu zweryfikowanie dokładno¶ci i aktualno¶ci całej zawarto¶ci stron internetowych firmy, WULPOL nie ponosi odpowiedzialno¶ci za błędy zaistniałe w jej zawarto¶ci, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładno¶ci, aktualno¶ci oraz kompletno¶ci informacji przedstawionych na stronach internetowych firmy. Maj±c na względzie zasady funkcjonowania stron internetowych oraz zwi±zan± z tym konieczno¶ć cyklicznej aktualizacji tre¶ci informacji zawartych na stronach internetowych, firma WULPOL, zastrzega możliwo¶ć występowania na stronach internetowych informacji nieaktualnych lub sprzecznych ze stanem faktycznym. Firma WULPOL nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialno¶ci, w tym w szczególno¶ci odpowiedzialno¶ci z tytułu powstania szkody będ±cej następstwem posłużenia się przez użytkownika strony lub osoby trzeciej informacj± o nieaktualnej tre¶ci.

5. Użytkownicy stron internetowych firmy WULPOL zobowi±zani s± do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników.

6. Wszelka odpowiedzialno¶ć oraz ryzyko zwi±zane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywaj± wył±cznie na użytkowniku.

7. WULPOL nie jest zobowi±zane do informowania o jakichkolwiek zmianach, aktualizacjach na stronach internetowych. W szczególno¶ci każdy użytkownik powinien każdorazowo sprawdzić warunki korzystania ze stron internetowych WULPOL.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach ¶wiadczenia usług drog± elektroniczn± istnieje możliwo¶ć podania danych osobowych lub służbowych przez użytkowników stron internetowych. Przekazanie tych danych jest dobrowolne. Administrator zobowi±zuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z póĽn. zm.) o ochronie danych osobowych. Ponadto informujemy, że użytkownikowi przysługuję prawo wgl±du w te dane i ich modyfikacja.

GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy ogl±dalno¶ci stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystaj±. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (wł±cznie z jego adresem IP) będ± przekazywane spółce Google i przechowywane przez ni± na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotycz±cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz ¶wiadczenia innych usług zwi±zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowi±zana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj± takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie ł±czyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będ±cymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybieraj±c odpowiednie ustawienia na przegl±darce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystaj±c z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotycz±cych go danych w sposób i w celach okre¶lonych powyżej.

KLAUZULA SALWATORIAŃSKA

Gdyby czę¶ci lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały, już nie odpowiadaj±, b±dĽ nie będ± odpowiadać w pełni obowi±zuj±cym przepisom prawa, to nie narusza to pozostałych czę¶ci dokumentu w ich tre¶ci i ważno¶ci.

Wynajem

Szybki KontaktPokaż wulpol na większej mapie